Дана оферта адресована фізичним і юридичним особам (далі - «Замовник») і є публічною пропозицією (офертою) від фізичної особи-підприємця Церковний Данііл Альбертович (індивідуальний податковий номер 3334114951, Харків, Україна) укласти договір, який розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://smmcluster.com/ (далі - «Договір»), на наступних умовах:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується надати освітні послуги (далі - «Продукти» / «Послуги»), обрані Замовником, а Замовник зобов'язується оплатити їх вартість Виконавцю.

1.2. У контексті даного Договору Продуктами є організація і проведення авторських тренінгів (в т.ч. on-line, дистанційних тренінгів), забезпечення доступу до електронних версій відео-, аудіокурсів і аудіокниг, захищеним законодавством України в сфері інтелектуальної власності. Їх перелік, умови придбання та інші умови представлені за адресою https://smmcluster.com/ (далі - «сайт»). План тренінгу може коригуватися Виконавцем в залежності від попередньої підготовки учасників, цілей і завдань.

1.3. Відповідно до умов даного Договору, on-line навчання - це відео, аудіо, схеми, тексти а також інші інтерактивні інструменти донесення інформації, відповідно до Договору та правилами користування сайтом і продуктами, розміщеними на сайті (далі - « Правила »), які є невід'ємною частиною даного Договору.

2. ЦІНА ПРОДУКТУ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Ціна Продукту становить ціну обраної Послуги, яка вказана на сайті.

2.2. Виконавець може в односторонньому порядку змінити ціну Продукту до моменту його оплати Замовником, шляхом публікації нової ціни на сайті.

2.3. Замовник здійснює оплату обраного Продукту шляхом 100% передоплати в термін, зазначений на сайті і / або в направленому Виконавцем Замовнику на його замовлення рахунку. В окремих випадках на сайті Виконавця може бути запропонований інший порядок здійснення оплати Продукту (відстрочка, розстрочка і т.д.).

2.4. Замовник повідомляє Виконавця про виконану оплату, повідомивши дані, необхідні для ідентифікації платежу, шляхом, зазначеним в інструкції до здійснення платежу.


2.4. Розрахунок між Сторонами здійснюється в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, зазначений в направленому Замовнику на його замовлення рахунку або іншим зручним Замовникові шляхом з наданих можливостей, зазначених на сайті.

2.5. Продукт вважається сплаченим з дати зарахування відповідної суми на банківський рахунок Виконавця в обумовлений термін.

2.6. Оплата Замовником Продукту є укладенням цього Договору (акцепт оферти).

2.7. Повернення сплачених Замовником грошових коштів, в разі розірвання або припинення терміну дії цього Договору або неотримання Замовником сплаченого Продукту в зв'язку з неповною оплатою, не проводиться. Ця умова залишається в силі і діє також після розірвання або припинення Договору.

Від дати отримання нами запиту на повернення залежить можливість повернення коштів, а також сума утримань, пов'язаних з поверненням.

Замовник розуміє і погоджується з тим, що, якщо Замовник вже почав користуватися Послугами (отримав доступ до одного або кількох занять програми навчання або їх записів), Виконавець утримує з внесеної Замовником суми суму вартості фактично наданих Послуг, на момент отримання запиту на повернення.

Замовник має право відмовитися від Послуг протягом чотирнадцяти (14) календарних днів з дати оплати навчання. У разі раннього бронювання Послуг або оплати навчання частинами, датою оформлення замовлення (датою оплати послуг) вважається дата здійснення Замовником першого платежу.

Якщо Замовник не користувався Послугами (не взяв участі в заході, не подивився доступні Замовнику заняття) не з вини Виконавця або відмовився від користування Послугами з порушенням термінів та встановленого порядку, Виконавець не відшкодовує Замовнику вартість таких Послуг.

Якщо Замовник вибрав оплату навчання частинами і побажав тимчасово призупинити навчання і / або не вніс черговий платіж - доступ до навчання для Замовника закривається, виконується перенесення Замовника на тарифний план з купівлею занять окремо ( "Окремий урок"), відбувається перерахунок сплаченої Замовником суми виходячи з нового тарифу і надається доступ до уроків пропорційно внесеній сумі згідно тарифів купівлі занять окремо. Після відновлення платежів і / або навчання, Замовника буде повернуто на колишній тариф, буде виконаний перерахунок і відкритий доступ до уроків відповідно.

Для відмови від Послуг та оформлення повернення, Замовник зобов'язується написати Виконавцю за адресою d7@ukr.net. Виконавець підтвердить отримання запиту на повернення email-повідомленням на адресу, вказану при оформленні замовлення.

Для оформлення повернення, Замовник зобов'язується повідомити Виконавцю: ПІБ і email, зазначені при оформленні замовлення; назву Послуги (курсу, пакета Послуг); дату замовлення; інформацію про платежі; причини відмови від Послуг, а також іншу необхідну інформацію.

Замовник розуміє, що, якщо Замовник не надасть необхідну інформацію, Виконавець має право відмовити Замовнику в поверненні і не розглядати звернення Замовника.

2.8. Витрати, в тому числі банківська комісія, по перерахуванню Замовником грошових коштів за даним Договором покладається на Замовника.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПРОДУКТУ

3.1. У разі повної згоди з усіма умовами даного Договору Замовник реєструється для отримання продукту на сайті, заповнюючи усі обов'язкові поля бланка замовлення або повідомляє Виконавця про своє рішення придбати Продукт іншим способом (месенджери, емейл).

3.2. На підтвердження прийняття замовлення Виконавець направляє Замовнику рахунок на оплату обраного Замовником Продукту електронним чи іншим способом. Замовник, в свою чергу, оплачує Продукт одним їх запропонованих методів і обов'язково повідомляє про оплату шляхом, який обумовлений в рахунку на оплату Продукту.

3.3. Договір вважається укладеним з дати оплати (часткової оплати при розстрочці) Продукту в порядку, визначеному в п. 2 даного Договору або отримання Продукту, в залежності від того, що настане раніше.

3.4. Для отримання Продукту за допомогою електронної пошти, а також за участю в on-line тренінгу, Замовник зобов'язаний забезпечити технічні можливості і умови для прийому інформації від Виконавця (доступ в мережу Інтернет, технічно необхідну мінімальну швидкість передачі даних і т.д.), відповідно з умовами даного Договору, Правил та інструкцій Виконавця (п. 1.2. Договору).

3.5. Розклад проведення тренінгів може змінюватися в односторонньому порядку з боку Виконавця. Інформування Замовника про додаткові умови тренінгу і / або змін до порядку його проведення здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації на сайті і / або в закритій групі в Telegram і / або за допомогою засобів зв'язку (e-mail, Skype, телефон), які були вказані Замовником при оформленні замовлення (реєстрації). Доступ до Продукту надається на термін 1 (один) рік.

3.6. У разі здійснення оплати та обґрунтованою неможливості взяти участь у тренінгу, про що Замовник повідомив Виконавця не менше ніж за 72 години, то протягом одного року з дня початку пропущеного тренінгу, на вимогу Замовника, Виконавець, або забезпечує Замовника доступом до відео версії тренінгу або надає замовнику можливість проходження тренінгу з іншою групою.

3.7. Продукт вважається наданим Виконавцем за фактом його надання (наприклад, проведення тренінгу; надання засобами електронного зв'язку посилання для доступу до on-line тренінгу, електронних версій відео-, аудіокурсів, аудіокниг і т.п.) і отриманим, а також прийнятим Замовником в разі відсутності від нього претензій протягом семи днів з дати оплати Продукту, а за участю в тренінгу - з дати проведення тренінгу (кожного етапу окремо), без направлення Замовником Виконавцю зворотного повідомлення про отримання.

3.8. Виконавець може скласти та направити на адресу Замовника Акт приймання-передачі наданих Послуг. У випадку, якщо направлений Акт не підписаний Замовником та/або його другий екземпляр не повернутий Виконавцю, а письмові мотивовані заперечення з боку Замовника не отримані Виконавцем протягом 10 (десяти) робочих днів від дати оплати Продукту Акт вважається затвердженим та підписаним Замовником.

3.9. У разі часткової передоплати Продукту і невнесення залишку його вартості в обумовлений термін, Виконавець має право не допустити або усунути Замовника від участі в тренінгу без повернення грошових коштів. Після здійснення повної оплати Продукту в порядку, передбаченому в п. 2 даного Договору, Виконавець, в порядку згідно п. 3.6. Договору, надає Замовнику Продукт (допускає Замовника до участі в тренінгу / забезпечує його доступом до аудіоверсії пропущеного тренінгу (його окремих занять), якщо термін прострочення оплати становить не більше року з дати першого платежу.


3.10. Замовник розуміє і усвідомлює, що під час проведення тренінгу може проводитися телевізійна і / або відеозйомка та / або аудіозапис або інша технічна реєстрація тренінгу, і укладенням Договору Замовник дає дозвіл Виконавцю здійснювати таку зйомку / запис.

3.11. Виконавець зобов'язується не розголошувати і не робити доступними публічно кому-небудь, крім безпосередніх учасників тренінгу (групи), будь-які особисті дані і обставини особистого життя Замовника, а також інформацію про його емоційному і психологічному стані в момент проведення тренінгу або в минулому, якісь стануть відомі йому зі слів Замовника.

3.12. Висновком Договору Замовник дає право Виконавцю використовувати результати технічної реєстрації тренінгу відповідно до п. 3.9 в будь-якій формі і будь-якими способами без узгодження з Замовником, в тому числі у всіх проектах і / або заходах, які організовуються і / або проводяться Виконавцем, якщо це не суперечить п. 3.10.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. ПРАВА ЗАМОВНИКА:

4.1.1. вибрати будь-який із запропонованих Продуктів;

4.1.2. отримувати від Виконавця всю необхідну інформацію, пов'язану з Продуктом в порядку і на умовах згідно з Договором;

4.1.3. відмовитися від Продукту до його оплати / першого платежу при розстрочці;

4.1.4. отримати оплачений Продукт;

4.1.5. в односторонньому порядку відмовитися від даного Договору у випадках, передбачених Договором та чинним законодавством України. Така відмова не зобов'язує Виконавця повернути кошти, сплачені за Продукти, за винятком випадків, коли відмова сталася в зв'язку з порушенням Виконавцем умов Договору.

4.2. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА:

4.2.1. оплатити обраний Продукт в порядку і строки, зазначені в п. 2 Договору;

4.2.2. дотримуватися Правил, інструкцій Виконавця і умов даного Договору;

4.2.3. надати інформацію Виконавцю для зв'язку в порядку п. 3.1. договору;

4.2.4. повідомити Виконавця про зміну контактної інформації (e-mail, Skype, телефон) за допомогою електронної пошти;

4.2.5. забезпечити належну роботу технічних засобів для отримання Продукту;

4.2.6. не порушувати авторські права Виконавця шляхом поширення (передачі, розміщення в мережі Інтернет і т.п.) будь-якої інформації, отриманої Замовником, в т.ч. під час тренінгу, з відео-, аудіокурсів і аудіокниг.

4.3. Замовник зобов'язується не виконувати наступних дій:

4.3.1. здійснювати відео-, аудіозапис тренінгу, інакше як з письмового дозволу Виконавця;

4.3.2. поширювати відео, аудіозапис тренінгу будь-яким з можливих способів;

4.3.3. поширювати матеріали Продуктів у вигляді розшифровки, тобто перекладу аудіо або відео матеріалів в текстовий формат, і перекладу на інші мови;


4.3.4. використовувати отриману від Виконавця інформацію в комерційних цілях, шляхом переказу або поширення знань і основ, отриманих від Виконавця;

4.3.5. використовувати отриману від Виконавця інформацію та знання, включаючи (без обмеження) з метою створення подібного і / або конкурентного продукту або сервісу або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди;

4.3.6. організовувати або проводити власні тренінги або заняття на базі тренінгів (вебінарів і т.п.) Виконавця;

4.3.7. здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування і проведення тренінгів;

4.3.8. передавати і / або надавати доступ або робити програму трансляції тренінгу доступною будь-яким третім особам;

4.3.9. допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, тренерів та інших осіб, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України;

4.3.10. висловлювати неетичні оціночні судження про психологічному та емоційному стані, діях, поведінці, світогляді інших учасників тренінгу.

4.3.11. здійснювати інші дії, не передбачені Договором і Правилами, але містять склад кримінального або адміністративного правопорушення, або порушують права і законні інтереси Виконавця або третіх осіб.

 

4.4. ПРАВА ВИКОНАВЦЯ:

4.4.1. самостійно визначати ціну Продукту;

4.4.2. вносити зміни в розклад занять відповідно до п. 1.2. договору;

4.4.3. відсторонити Замовника від участі в тренінгу в разі порушення умов Договору та Правил з подальшим забезпеченням Замовника (на його вимогу) доступом до аудіоверсії тренінгу шляхом надання посилання для прослуховування;

4.4.4. оновлювати зміст, функціональні можливості і призначений для користувача інтерфейс сайту і програми трансляції на свій власний розсуд. Виконавець має право повідомляти Замовника про вироблених модифікаціях посредствам розміщення відповідної інформації на сайті і / або листом на адресу електронної пошти та / або в чаті групи;

4.4.5. під час проведення тренінгу здійснювати його аудіо-, відео фіксацію;

4.4.6. відмовитися в односторонньому порядку від Договору без повернення грошових коштів у випадках:

4.4.6.1. недотримання Замовником порядку і терміну оплати;

4.4.6.2. порушення Замовником розділу 7. Договору, п.п. 4.2., 4.3., 9.2. і п. 9.3. Договору.

4.4.7. вносити зміни в односторонньому порядку в даний договір за умови попередньої публікації його на сайті https://smmcluster.com/

4.5. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ:

4.5.1. надати обраний і сплачений Замовником Продукт, в разі оплати з розстрочкою - в оплаченій ним частині;

4.5.2. інформувати Замовника про додаткові умови і майбутні зміни в порядку проведення тренінгу (розкладі, перенесення занять і т.д.) шляхом розміщення відповідної інформації на сайті і / або листом на адресу електронної пошти, Skype і / або в групі в Telegram;

4.5.3. в разі необхідності, забезпечити Замовника матеріалами, необхідними для участі в тренінгу на умовах Договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони за порушення умов даного Договору несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Виконавець не несе відповідальність за порушення умов Договору в разі надання Замовником недостовірної та / або неповної інформації щодо себе під час оформлення замовлення, в т.ч. контактної інформації (e-mail, Skype, телефон і т.п.), а також в разі ненадання Замовником нової контактної інформації (e-mail, Skype, телефон) при її зміні.

5.3. У разі неотримання Замовником Продукту не з вини Виконавця або відсторонення Замовника від участі в тренінгу в зв'язку з порушенням Договору і / або Правил, кошти, сплачені Замовником за Продукт, не повертаються.

5.4. Виконавець несе відповідальність за порушення умов Договору, виключно у разі, якщо неналежне виконання сталося з його вини.

5.5. Виконавець не несе відповідальності за модифікацію програми тренінгу і зміни розкладу занять, а також за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких забезпечується доступ до Продуктів.

6. ФОРС -МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків за цим Договором, якщо це невиконання сталося внаслідок настання, дії і наслідків форс-мажорних обставин, які виникли після укладення Договору та до яких Сторони відносять: повінь, пожежа, землетрус, вибух, шторм , осідання ґрунтів, епідемії та інші явища природи, а також війну або військові дії, вимикання електроенергії, перебої в роботі мережі Інтернет та інші обставини, що виникли не з волі Сторін і які перешкоджають виконанню умов даного Договору.

6.2. Сторона повинна повідомити іншу Сторону про дію форс-мажорних обставин не пізніше ніж через один день з дня їх виникнення або з дня, коли виникла можливість здійснити таке повідомлення, шляхом розміщення відповідної інформації на https://smmcluster.com/ або шляхом подання відповідного повідомлення засобами електронного (поштою, Skype, в групі в Telegram).

6.3. Після припинення (усунення) форс-мажорних обставин, Виконавець може надати Замовнику доступ до електронної версії тренінгу в мережі Інтернет або посилання для його прослуховування або перенести проведення тренінгу на іншу дату. У цьому випадку буде вважатися, що Виконавець виконали свої зобов'язання за цим Договором належним способом.

7. ГАРАНТІЇ СТОРІН

7.1. Виконавець, дотримуючись якості надаваних Послуг, не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість в наданні Послуг.

7.2. За винятком гарантій, прямо зазначених в тексті Договору, Виконавець не надає ніяких інших прямих або непрямих гарантій за Договором і прямо відмовляється від будь-яких гарантій або умов щодо непорушення прав відповідності Послуг конкретним цілям Замовника.

7.3. Виконавець не є навчальним закладом і не займається видачею будь-яких ліцензій і т.д. Виконавець не займається лікувальною або будь-якої іншої медичної або освітньою (педагогічною) діяльністю.

7.4. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цього Договору шляхом оплати Продукту, Замовник запевняє Виконавця і гарантує, що:

7.4.1. Замовник вказав достовірні дані, в тому числі його персональні дані, при реєстрації на сайті, а також при оформленні платіжних документів з оплати Продукту.

7.4.2. Замовник не буде використовувати тренінг Виконавця з метою підбурювання інших учасників тренінгу до використання будь-яких продуктів або Послуг, в тому числі конкурентних.

7.4.3. Замовник укладає Договір добровільно, при цьому Замовник:

повністю ознайомився з умовами цього Договору,

повністю розуміє предмет Договору (оферти);

повністю розуміє значення і наслідки своїх дій щодо укладення та виконання Договору.

7.4.4. Замовник має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Договір набуває чинності з моменту його укладення (п. 3.3. Договору) і діє до повного і належного виконання Сторонами зобов'язань за ним чи його розірвання, що настане раніше.

8.2. У разі односторонньої відмови від Договору Сторона повинна повідомити про це іншу Сторону не менше ніж за десять робочих днів до бажаної дати розірвання в порядку, передбаченому п. 9.8. даного Договору.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Сторони дають свою згоду і не виступають проти використання і обробки їх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

9.2. Авторські права на матеріали, які надаються за цим Договором, належать Виконавцю. Не дозволяється їх копіювати, відтворювати, поширювати або використовувати без попереднього дозволу Виконавця. Замовник визнає і погоджується з тим, що всі права, найменування та прибуток від усіх прав інтелектуальної власності на Продукти Виконавця, всі використовувані авторські розробки та матеріали належать Виконавцю. За винятком прав користування, передбачених цим Договором, що передаються Замовнику матеріали, знання, розробки не надають будь-яких прав інтелектуальної власності на них, а також прав користування окрім як для особистих некомерційних цілей. Всі права зберігаються за Виконавцем.

9.3. Замовник зобов'язується вказувати авторство і / або давати посилання на Виконавця (в мережі інтернет активне гіперпосилання на сайт за адресою: https://smmcluster.com/) при будь-якому письмовому або усному згадуванні при використанні Продуктів, в тому числі матеріалів і інформації, отриманих на тренінгу.

9.4. Сторони погодилися, що обмін або повернення Продукту, який є предметом Договору, не допускається. У разі укладення Договору, Замовник підтверджує факт надання необхідної інформації щодо Продукту.

9.5. Розбіжності, які виникають під час виконання даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди між Сторонами, спір розглядається в судовому порядку.

9.6. У разі якщо одна чи більше положень Договору є з будь-якої причини недійсними, що не мають юридичної сили, така недійсність не впливає на дійсність будь-якого іншого положення Договору, які залишаються в силі.

9.7. Вказівка Замовником адреси e-mail, Skype і / або номера телефону означає надання дозволу на відправку листів і / або SMS-повідомлень, в т.ч. рекламного характеру.

9.8. Будь-які повідомлення, узгодження за Договором, в тому числі заявки Замовника, що стосуються надання Продуктів, і відповіді Виконавця на ці заяви, направляються однією Стороною іншій Стороні по електронній пошті:

а) на адресу електронної пошти Замовника (e-mail), з якого була направлена заявка або який був зазначений Замовником при оформленні замовлення, або в повідомленні про їх заміну, з адреси електронної пошти Виконавця, якщо отримувачем є Замовник;

б) на адресу електронної пошти Виконавця, з адреси електронної пошти Замовника, з якого була направлена заявка або вказаної ним при оформленні замовлення, або в повідомленні про їх заміну, якщо отримувачем є Виконавець.

9.9. Сторони погодили, що до відносин, які виникли між ними на підставі Договору, застосовується матеріальне право України.

9.10. З Замовниками - нерезидентами України всі спори, розбіжності або вимоги, що виникають або стосуються цього Договору або в зв'язку з ним, у тому числі його порушення, припинення (розірвання) або недійсності підлягають вирішенню в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України (далі - «Суд»). Місце проведення засідань Суду - м. Харків, Україна. Розгляд справи Судом проводиться за участю трьох арбітрів на основі процесуального права України відповідно до закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж», регламентом Суду і з застосуванням до спірних правовідносин права України. Мова судочинства - державна мова України.

9.11. Сторони мають право в будь-який час оформити Договір у формі письмового двостороннього документа.

Данная оферта адресована физическим и юридическим лицам (далее – «Заказчик») и является публичным предложением (офертой) от частного лица-предпринимателя Церковный Даниил Альбертович (индивидуальный налоговый номер 3334114951, Харьков, Украина) заключить договор, который размещен в сети Интернет по адресу: https://smmcluster.com/ (далее – «Договор»), на следующих условиях:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги (далее – «Продукты» / «Услуги»), выбранные Заказчиком, а Заказчик обязуется оплатить их стоимость Исполнителю.

1.2. В контексте данного Договора Продуктами являются организация и проведение авторских тренингов (в т.ч. on-line, дистанционных тренингов), обеспечение доступа к электронным версиям видео-, аудио курсов и аудиокниг, защищенным законодательством Украины в сфере интеллектуальной собственности. Их перечень, условия приобретения и другие условия представлены по адресу https://smmcluster.com/ (далее – «сайт»). План тренинга может корректироваться Исполнителем в зависимости от предыдущей подготовки участников, целей и заданий.

1.3. В соответствии с условиями данного Договора, on-line обучение – это видео, аудио, схемы, тексты а так же другие интерактивные инструменты донесения информации, в соответствии с Договором и правилами пользования сайтом и продуктами, размещенными на сайте (далее – «Правила»), которые являются неотъемлемой частью данного Договора.

2. ЦЕНА ПРОДУКТА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Продукта составляет цену выбранной Услуги, которая указана на сайте.

2.2. Исполнитель может в одностороннем порядке изменить цену Продукта до момента его оплаты Заказчиком, путем публикации новой цены на сайте.

2.3. Заказчик осуществляет оплату выбранного Продукта путем 100% предоплаты в срок, указанный на сайте и/или в направленном Исполнителем Заказчику на его заказ счете. В отдельных случаях на сайте Исполнителя может быть предложен иной порядок осуществления оплаты Продукта (отсрочка, рассрочка и т.д.).

2.4. Заказчик уведомляет Исполнителя о совершенной оплате, сообщив данные, необходимые для идентификации платежа, путем, указанным в инструкции к совершению платежа.

2.4. Расчет между Сторонами осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на текущий счет Исполнителя, указанный в направленном Заказчику на его заказ счете или другим удобным Заказчику путем из предоставленных возможностей, указанных на сайте.

2.5. Продукт считается оплаченным с даты зачисления соответствующей суммы на банковский счет Исполнителя в обусловленный срок.

2.6. Оплата Заказчиком Продукта является заключением настоящего Договора (акцепт оферты).

2.7. Возврат уплаченных Заказчиком денежных средств, в случае расторжения или прекращения срока действия настоящего Договора или неполучения Заказчиком оплаченного Продукта в связи с неполной оплатой, не производится. Настоящее условие остается в силе и действует также после расторжения или прекращения Договора.

От даты получения нами запроса на возврат зависит возможность возврата средств, а также сумма удержаний, связанных с возвратом.

Заказчик понимает и соглашается с тем, что, если Заказчик уже начал пользоваться Услугами (получил доступ к одному или нескольким занятиям программы обучения или их записям), Исполнитель удержит из внесенной Заказчиком суммы сумму стоимости фактически оказанных Услуг, на момент получения запроса на возврат.

Заказчик имеет право отказаться от Услуг в течение четырнадцати (14) календарных дней с даты оплаты обучения. В случае раннего бронирования Услуг или оплаты обучения частями, датой оформления заказа (датой оплаты услуг) считается дата совершения Заказчиком первого платежа.

Если Заказчик не пользовался Услугами (не принял участие в мероприятии, не посмотрел доступные Заказчику занятия) не по вине Исполнителя или отказался от пользования Услугами с нарушением сроков и установленного порядка, Исполнитель не возмещает Заказчику стоимость таких Услуг.

Если Заказчик выбрал оплату обучения частями и пожелал временно приостановить обучение и/или не внес очередной платеж - доступ к обучению для Заказчика закрывается, выполняется перевод Заказчика на тарифный план с покупкой занятий по отдельности ("Отдельный урок"), происходит перерасчет оплаченной Заказчиком суммы исходя из нового тарифа и предоставляется доступ к урокам пропорционально внесенной сумме согласно тарифов покупки занятий по отдельности. После возобновления платежей и/или обучения, Заказчик будет возвращен на прежний тариф, будет выполнен перерасчет и открыт доступ к урокам соответственно.

Для отказа от Услуг и оформления возврата, Заказчик обязуется написать Исполнителю по адресу d7@ukr.net. Исполнитель подтвердит получение запроса на возврат email-сообщением по адресу, указанному при оформлении заказа.

Для оформления возврата, Заказчик обязуется сообщить Исполнителю: ФИО и email, указанные при оформлении заказа; название Услуги (курса, пакета Услуг); дату заказа; информацию о платежах; причины отказа от Услуг, а также другую необходимую информацию.

Заказчик понимает, что, если Заказчик не предоставит необходимую информацию, Исполнитель имеет право отказать вам Заказчику в возврате и не рассматривать обращение Заказчика.

2.8. Расходы, в том числе банковская комиссия, по перечислению Заказчиком денежных средств по данному Договору возлагается на Заказчика.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОДУКТА

3.1. В случае полного согласия со всеми условиями данного Договора Заказчик регистрируется для получения продукта на сайте, заполняя все обязательные поля бланка заказа или сообщает Исполнителю и своем решении приобрести Продукт другим способом (мессенджеры, емейл).

3.2. На подтверждение принятия заказа Исполнитель направляет Заказчику счет на оплату выбранного Заказчиком Продукта электронным или иным способом. Заказчик, в свою очередь, оплачивает Продукт одним из предложенных методов и обязательно уведомляет об оплате путем, который оговорен в счете на оплату продукта.

3.3. Договор считается заключенным с даты оплаты (частичной оплаты при рассрочке) Продукта в порядке, определенном в п. 2 данного Договора или получения Продукта, в зависимости от того, что наступит раньше.

3.4. Для получения Продукта посредством электронной почты, а также при участии в on-line тренинге, Заказчик обязан обеспечить технические возможности и условия для приема информации от Исполнителя (доступ в сеть Интернет, технически необходимую минимальную скорость передачи данных и т.д.), в соответствии с условиями данного Договора, Правил и инструкций Исполнителя (п. 1.2. Договора).

3.5. Расписание проведения тренингов может изменяться в одностороннем порядке со стороны Исполнителя. Информирование Заказчика о дополнительных условиях тренинга и/или изменений в порядке его проведения осуществляется путем размещения соответствующей информации на сайте и/или в закрытой группе в Telegram и/или с помощью средств связи (e-mail, Skype, телефон), которые были указаны Заказчиком при оформлении заказа (регистрации). Доступ к Продукту предоставляется на срок 1 (один) год.

3.6. В случае совершения оплаты и обоснованной невозможности принять участие в тренинге, о чем Заказчик уведомил Исполнителя не менее чем за 72 часа, то в течение одного года со дня начала пропущенного тренинга, по требованию Заказчика, Исполнитель, или обеспечивает Заказчика доступом к видеоверсии тренинга или предоставляет Заказчику возможность прохождения тренинга с другой группой.

3.7. Продукт считается предоставленным Исполнителем по факту его предоставления (например, проведение тренинга; предоставление средствами электронной связи ссылки для доступа к on-line тренингу, электронным версиям видео-, аудиокурсов, аудиокниг и т.п.) и полученным, а также принятым Заказчиком в случае отсутствия от него претензий на протяжении семи дней с даты оплаты Продукта, а при участии в тренинге — с даты проведения тренинга (каждого этапа отдельно), без направления Заказчиком Исполнителю обратного уведомления о получении.

3.8. Исполнитель может составить и направить в адрес Заказчика Акт приема-передачи оказанных Услуг. В случае, если направленный Акт не подписан Заказчиком и / или его второй экземпляр не возвращен Исполнителю, а письменные мотивированные возражения со стороны Заказчика не получены Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты оплаты Продукта Акт считается утвержденным и подписанным Заказчиком.

3.9. В случае частичной предоплаты Продукта и невнесения остатка его стоимости в обусловленный срок, Исполнитель имеет право не допустить или отстранить Заказчика от участия в тренинге без возврата денежных средств. После осуществления полной оплаты Продукта в порядке, предусмотренном в п. 2 данного Договора, Исполнитель, в порядке согласно п. 3.6. Договора, предоставляет Заказчику Продукт (допускает Заказчика к участию в тренинге / обеспечивает его доступом к аудиоверсии пропущенного тренинга (его отдельных занятий), если срок просрочки оплаты составляет не больше года с даты первого платежа.

3.10. Заказчик понимает и осознает, что во время проведения тренинга может проводиться телевизионная и/или видеосъемка и/или аудиозапись или другая техническая регистрация тренинга, и заключением Договора Заказчик дает разрешение Исполнителю осуществлять такую съемку / запись.

3.11. Исполнитель обязуется не разглашать и не делать доступными публично кому-либо, кроме непосредственных участников тренинга (группы), какие-либо личные данные и обстоятельства личной жизни Заказчика, а также информацию о его эмоциональном и психологическом состоянии в момент проведения тренинга или в прошлом, каковые станут известны ему со слов Заказчика.

3.12. Заключением Договора Заказчик дает право Исполнителю использовать результаты технической регистрации тренинга в соответствии с п. 3.9 в любой форме и любыми способами без согласования с Заказчиком, в том числе во всех проектах и/или мероприятиях, которые организовываются и/или проводятся Исполнителем, если это не противоречит п. 3.10.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА:

4.1.1. выбрать любой из предложенных Продуктов;

4.1.2. получать от Исполнителя всю необходимую информацию, связанную с Продуктом в порядке и на условиях согласно Договору;

4.1.3. отказаться от Продукта до его оплаты / первого платежа при рассрочке;

4.1.4. получить оплаченный Продукт;

4.1.5. в одностороннем порядке отказаться от данного Договора в случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством Украины. Такой отказ не обязывает Исполнителя вернуть средства, оплаченные за Продукты, за исключением случаев, когда отказ произошел в связи с нарушением Исполнителем условий Договора.

4.2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА:

4.2.1. оплатить выбранный Продукт в порядке и сроки, указанные в п. 2 Договора;

4.2.2. придерживаться Правил, инструкций Исполнителя и условий данного Договора;

4.2.3. предоставить информацию Исполнителю для связи в порядке п. 3.1. Договора;

4.2.4. уведомить Исполнителя про изменение контактной информации (e-mail, Skype, телефон) посредством электронной почты;

4.2.5. обеспечить надлежащую работу технических средств для получения Продукта;

4.2.6. не нарушать авторские права Исполнителя путем распространения (передачи, размещения в сети Интернет и т.п.) какой-либо информации, полученной Заказчиком, в т.ч. во время тренинга, с видео-, аудио курсов и аудиокниг.

4.3. Заказчик обязуется не выполнять следующих действий:

4.3.1. осуществлять видео-, аудиозапись тренинга, кроме как с письменного разрешения Исполнителя;

4.3.2. распространять видео-, аудиозапись тренинга любым из возможных способов;

4.3.3. распространять материалы Продуктов в виде расшифровки, то есть перевода аудио или видео материалов в текстовый формат, и перевода на другие языки;

4.3.4. использовать получаемую от Исполнителя информацию в коммерческих целях, путем пересказа или распространения знаний и основ, полученных от Исполнителя;

4.3.5. использовать получаемую от Исполнителя информацию и знания, включая (без ограничения) в целях создания подобного и/или конкурентного продукта или сервиса или с целью получения коммерческой или финансовой выгоды;

4.3.6. организовывать или проводить собственные тренинги или занятия на базе тренингов (вебинаров и т.п.) Исполнителя;

4.3.7. осуществлять действия, направленные на нарушение нормального функционирования и проведения тренингов;

4.3.8. передавать и/или предоставлять доступ или делать программу трансляции тренинга доступной каким-либо третьим лицам;

4.3.9. допускать распространения недостоверной, ложной информации, информации, порочащей честь, достоинство, деловую репутацию Исполнителя, тренеров и других лиц, а также информации, побуждающей и призывающей к межнациональной, этнической расовой нетерпимости, розни, войне, смене государственного строя стран, информации, распространение которой запрещено действующим законодательством Украины;

4.3.10. высказывать неэтичные оценочные суждения о психологическом и эмоциональном состоянии, действиях, поведении, мировоззрении других участников тренинга.

4.3.11. осуществлять иные действия, не предусмотренные Договором и Правилами, но содержащие состав уголовного либо административного правонарушения, либо нарушающих права и законные интересы Исполнителя или третьих лиц.

4.4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ:

4.4.1. самостоятельно определять цену Продукта;

4.4.2. вносить изменения в расписание занятий согласно п. 1.2. Договора;

4.4.3. отстранить Заказчика от участия в тренинге в случае нарушения условий Договора и Правил с последующим обеспечением Заказчика (по его требованию) доступом к аудиоверсии тренинга путем предоставления ссылки для прослушивания;

4.4.4. обновлять содержание, функциональные возможности и пользовательский интерфейс сайта и программы трансляции по своему собственному усмотрению. Исполнитель имеет право сообщать Заказчику о произведенных модификациях посредствам размещения соответствующей информации на сайте и/или письмом на адрес электронной почты и/или в чате группы;

4.4.5. во время проведения тренинга осуществлять его аудио-, видеофиксацию;

4.4.6. отказаться в одностороннем порядке от Договора без возврата денежных средств в случаях:

4.4.6.1. несоблюдения Заказчиком порядка и срока оплаты;

4.4.6.2. нарушения Заказчиком раздела 7. Договора, п.п. 4.2., 4.3., 9.2. и п. 9.3. Договора.


4.4.7. вносить изменения в одностороннем порядке в данный договор при условии предварительной публикации его на сайте https://smmcluster.com/

4.5. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

4.5.1. предоставить выбранный и оплаченный Заказчиком Продукт, в случае оплаты с рассрочкой – в оплаченной его части;

4.5.2. информировать Заказчика о дополнительных условиях и предстоящих изменениях в порядке проведения тренинга (расписании, переносе занятий и т.д.) путем размещения соответствующей информации на сайте и/или письмом на адрес электронной почты, Skype и/или в группе в Telegram;

4.5.3. в случае необходимости, обеспечить Заказчика материалами, необходимыми для участия в тренинге на условиях Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны за нарушение условий данного Договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины.

5.2. Исполнитель не несет ответственность за нарушение условий Договора в случае предоставления Заказчиком недостоверной и/или неполной информации касательно себя во время оформления заказа, в т.ч. контактной информации (e-mail, Skype, телефон и т.п.), а также в случае не предоставления Заказчиком новой контактной информации (e-mail, Skype, телефон) при ее изменении.

5.3. В случае неполучения Заказчиком Продукта не по вине Исполнителя или отстранения Заказчика от участия в тренинге в связи с нарушением Договора и/или Правил, средства, оплаченные Заказчиком за Продукт, не возвращаются.

5.4. Исполнитель несет ответственность за нарушение условий Договора, исключительно в случае, если ненадлежащее исполнение произошло по его вине.

5.5. Исполнитель не несет ответственности за модификацию программы тренинга и изменения расписания занятий, а также за качество каналов связи общего пользования, с помощью которых обеспечивается доступ к Продуктам.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по данному Договору, если это неисполнение произошло в следствии наступления, действия и последствий форс-мажорных обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и к которым Стороны относят: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почв, эпидемии и другие явления природы, а также войну или военные действия, выключение электроэнергии, перебои в работе сети Интернет и другие обстоятельства, возникшие не по воле Сторон и которые препятствуют выполнению условий данного Договора.

6.2. Сторона должна уведомить другую Сторону про действие форс-мажорных обстоятельств не позднее нежели через один день со дня их возникновения или со дня, когда возникла возможность осуществить такое уведомление, путем размещения соответствующей информации на https://smmcluster.com/ или путем уведомления средствами электронной (почтой, Skype, в группе в Telegram).

6.3. После прекращения (устранения) форс-мажорных обстоятельств, Исполнитель может предоставить Заказчику доступ к электронной версии тренинга в сети Интернет или ссылку для его прослушивания или перенести проведение тренинга на другую дату. В этом случае будет считаться, что Исполнитель исполнили свои обязательства по данному Договору надлежащим способом.

7. ГАРАНТИИ СТОРОН

7.1. Исполнитель, соблюдая качество оказываемых Услуг, не гарантирует абсолютную бесперебойность или безошибочность в оказании Услуг.

7.2. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Договора, Исполнитель не предоставляет никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий по Договору и прямо отказывается от каких-либо гарантий или условий в отношении не нарушения прав соответствия Услуг конкретным целям Заказчика.

7.3. Исполнитель не является учебным заведением и не занимается выдачей каких-либо лицензий и т.д. Исполнитель не занимается лечебной или какой-либо другой медицинской или образовательной (педагогической) деятельностью.

7.4. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящего Договора путем оплаты Продукта, Заказчик заверяет Исполнителя и гарантирует, что:

7.4.1. Заказчик указал достоверные данные, в том числе его персональные данные, при регистрации на сайте, а также при оформлении платежных документов по оплате Продукта.

7.4.2. Не будет использовать тренинг Исполнителя в целях подстрекательства других участников тренинга к использованию каких-либо продуктов или Услуг, в том числе конкурентных.

7.4.3. Заказчик заключает Договор добровольно, при этом Заказчик:

полностью ознакомился с условиями настоящего Договора

полностью понимает предмет Договора (оферты);

полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения Договора.

7.4.4. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения Договора.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента его заключения (п. 3.3. Договора) и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами обязательств по нему или его расторжения, что наступит ранее.

8.2. В случае одностороннего отказа от Договора Сторона должна уведомить об этом другую Сторону не менее чем за десять рабочих дней до желаемой даты расторжения в порядке, предусмотренном п. 9.8. данного Договора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Стороны дают свое согласие и не выступают против использования и обработки их персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных».

9.2. Авторские права на материалы, которые предоставляются по данному Договору, принадлежат Исполнителю. Не разрешается их копировать, воспроизводить, распространять или использовать без предварительного разрешения Исполнителя. Заказчик признает и соглашается с тем, что все права, наименование и прибыль от всех прав интеллектуальной собственности на Продукты Исполнителя, все используемые авторские разработки и материалы принадлежат Исполнителю (соответствующему тренеру, организации и т.д.). За исключением прав пользования, предусмотренных настоящим Договором, передаваемые Заказчику материалы, знания, разработки не предоставляют каких-либо прав интеллектуальной собственности на них, а также прав пользования кроме как для личных не коммерческих целей. Все права сохраняются за Исполнителем.

9.3. Заказчик обязуется указывать авторство и/или давать ссылку на Исполнителя (в сети интернет активную гиперссылку на сайт по адресу: https://smmcluster.com/) при любом письменном или устном упоминании или использовании Продуктов, в том числе материалов и информации, полученных на тренинге.

9.4. Стороны согласились, что обмен или возврат Продукта, который является предметом Договора, не допускается. В случае заключения Договора, Заказчик подтверждает факт предоставления необходимой информации касательно Продукта.

9.5. Расхождения, которые возникают во время исполнения данного Договора, подлежат разрешению путем переговоров. В случае не достижения согласия между Сторонами, спор рассматривается в судебном порядке.

9.6. В случае если одно или более положений Договора являются по какой-либо причине недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает влияния на действительность любого другого положения Договора, которые остаются в силе.

9.7. Указание Заказчиком адреса e-mail, Skype и/или номера телефона означает предоставление разрешения на отправку писем и/или SMS-сообщений, в т.ч. рекламного характера.

9.8. Любые уведомления, согласования по Договору, в том числе заявки Заказчика, касающиеся предоставления Продуктов, и ответы Исполнителя на эти заявки, направляются одной Стороной другой Стороне по электронной почте:

а) на адрес электронной почты Заказчика (e-mail), с которого была направлена заявка или который был указан Заказчиком при оформлении заказа, или в сообщении об их замене, с адреса электронной почты Исполнителя, если получателем является Заказчик;

б) на адрес электронной почты Исполнителя, с адреса электронной почты Заказчика, с которого была направлена заявка или указанного им при оформлении заказа, или в сообщении об их замене, если получателем является Исполнитель.

9.9. Стороны согласовали, что к отношениям, которые возникли между ними на основании Договора, применяется материальное право Украины.

9.10. С Заказчиками — нерезидентами Украины все споры, разногласия или требования, возникающие или касающиеся настоящего Договора или в связи с ним, в том числе его нарушения, прекращения (расторжения) или недействительности подлежат разрешению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Украины (далее – «Суд»). Место проведения заседаний Суда – г. Харьков, Украина. Рассмотрение дела Судом проводится при участии трех арбитров на основе процессуального права Украины в соответствии с законом Украины «О международном коммерческом арбитраже», регламентом Суда и с применением к спорным правоотношениям права Украины. Язык судопроизводства – государственный язык Украины.

9.11. Стороны вправе в любое время оформить Договор в форме письменного двухстороннего документа.