Зняття відповідальності за прибуток або доход

Ми не віримо в обіцянки швидких грошей без зусиль. Наша офіційна позиція в тому, що лише за допомогою важкої праці, використанням своїх сильних сторін, створюючи максимальну цінність та допомагаючи іншим, можливо реалізувати свій потенціал на цій планеті і ніяким іншим шляхом.

Усі висловлювання та приклади на сайті з приводу збільшення, отримання доходів або прибутків, які вже розміщені або які будуть розміщені на ресурсі, — лише припущення щодо майбутніх або поточних заробітків, доходів, тому не є гарантією їх отримання. Якщо прибутки або збільшення майбутніх доходів Ви вважаєте гарантованими, то також берете він всі ризики їх неодержанню.

Якщо вказується конкретна сума заробітку в особи або осіб, які займаються бізнесом, це не гарантує особисто Вам такого ж доходу при організації аналогічного підприємництва. Ви приймаєте як факт, що можете не отримати подібні суми заробітків.

Всі питання, розміщені на цьому сайті та пов'язані з отриманням доходів та прибутків, не можуть прирівнюватися до середніх величин заробітку. 


Не існує також гарантій, що чийсь досвід, що стосується підприємницької діяльності, заробітків чи доходів, можна використовувати як вказівку до дії, яка може дати бажані фінансові результати.

Суми доходів у їхньому грошовому еквіваленті пов'язані з цілою низкою різних факторів. Ми не даємо інструкцій та будь-якої інформації з приводу Вашої майбутньої діяльності та фінансових успіхів точно так, як не розпоряджаємось Вашою особистістю, даними, діловими якостями, етичними нормами поведінки, напрямками діяльності — усім тим, що може вплинути на ймовірність отримання доходів у малих чи середніх еквівалентах. Ми не можемо гарантувати отримання таких самих заробітків, які отримують інші особи. Всі ризики щодо неотримання доходів ви берете на себе.

Трудова, ділова, підприємницька діяльність через мережу Інтернет, що проводиться з метою отримання доходів та прибутків пов'язана з різними ризиками. Приймаючи рішення займатися подібним видом діяльності на підставі будь-якої інформації, що міститься в нашій інфопродукції і безпосередньо стосується наших послуг, які ми надаємо на даному веб-ресурсі, ви повинні враховувати можливі моменти неотримання прибутку або запровадження деяких можливих збитків.

Вся наша продукція та послуги створені з освітньою та ознайомчою цілями, тому користуватися ними потрібно вдумливо, з запобіжними заходами та спираючись на досвід професіоналів – наставників чи тренерів. Перш ніж розпочинати будь-яку підприємницьку діяльність, ґрунтуючись на наданій інформації, отримайте консультацію юриста та бухгалтера, а також професіонала в галузі маркетингу.

Наші вебінари, програми, книги та інші курси створені з наміром допомогти вам краще зрозуміти ваші вроджені таланти, приховані сильні сторони та головне – розвинути стратегічне мислення, щоб Ви мали здібність та можливість все це розвинути у справу, успішну кар'єру, квітучий бізнес та ділиться з максимальною кількістю людей Вашим посланням, одночасно підвищуючи прибуток, піднімаючи рівень життя та свободи.

Відвідувачі нашого сайту, користувачі продукції або послуг спираються на свій досвід, здоровий глузд і повністю розраховують на свої сили, приймаючи рішення займатися інтернет-бізнесом або будь-яким іншим видом підприємницької діяльності. Уся інфопродукція та інформація проходять через оцінку кваліфікованих осіб незалежної експертизи. Продукцію та інформацію, розміщену на нашому веб-ресурсі, слід ретельно проаналізувати, оцінити перед тим, як буде прийнято рішення займатися бізнесом.

Жодна сторінка на всіх наших сайтах не є обіцянкою або гарантією результату майбутніх прибутків для вас. Ми не надаємо жодних медичних, юридичних, податкових чи будь-яких інших рекомендацій. Ми розуміємо свою відповідальність і тому вважаємо, що прозорість, відкритість, чесність є абсолютно критичними аспектами нашого бізнесу та підвищення стандартів нашої роботи.

Цей документ говорить про те, що Ви даєте свою згоду на те, що компанія «SMM Cluster», її засновник, а також команда ресурсу не несуть відповідальності за помилково прийняті Вами рішення щодо доходів, прибутків, способів ведення бізнесу, продукції компанії, що надаються послуг або інших матеріалів, що розміщуються на цьому сайті: текстової, аудіо- та відеоінформації.

Снятие ответственности за прибыль или доход

Мы не верим в обещания скорых денег без труда. Наша официальная позиция состоит в том, что только с помощью тяжелого труда, использованием своих сильных сторон, создавая максимальную ценность и помогая другим, возможно реализовать свой потенциал на этой планете и никаким другим путем.

Все высказывания и примеры на сайте по поводу увеличения, получения доходов или доходов, которые уже размещены или которые будут размещены на ресурсе, — лишь предположение о будущих или текущих заработках, доходах, поэтому не является гарантией их получения. Если доходы или увеличение будущих доходов Вы считаете гарантированными, то также берете на себя все риски их неполучения.

 

Если указывается конкретная сумма заработка у лиц или лиц, занимающихся бизнесом, это не гарантирует лично Вам такого же дохода при организации аналогичного предпринимательства. Вы принимаете как факт, что вы можете не получить подобные суммы заработков.

 

Все вопросы, размещенные на этом сайте и связанные с получением доходов и доходов, не могут равняться средним величинам заработка.


Не существует также гарантий, что чей-то опыт, касающийся предпринимательской деятельности, заработков или доходов, можно использовать как указание к действию, которое может дать желаемые финансовые результаты.

Суммы доходов в их денежном эквиваленте связаны с целым рядом различных факторов. Мы не даем инструкций и какой-либо информации относительно Вашей будущей деятельности и финансовых успехов точно так, как не распоряжаемся Вашей личностью, данными, деловыми качествами, нравственными нормами поведения, направлениями деятельности — всем тем, что может повлиять на вероятность получения доходов у малышей или средних эквивалентах. Мы не можем гарантировать получение таких же заработков, которые получают другие лица. Все риски по неполучению доходов вы берете на себе.

Трудовая, деловая, предпринимательская деятельность через сеть Интернет, проводимая с целью получения доходов и доходов, связана с различными рисками. Принимая решение заниматься подобным видом деятельности на основании любой информации, содержащейся в нашей инфопродукции и непосредственно касающейся наших услуг, предоставляемых на данном веб-ресурсе, вы должны учитывать возможные моменты неполучения прибыли или введение некоторых возможных убытков.

Вся наша продукция и услуги созданы с образовательной и ознакомительной целями, поэтому пользоваться ими нужно вдумчиво, с мерами предосторожности и опираясь на опыт профессионалов – наставников или тренеров. Прежде чем начинать любую предпринимательскую деятельность, основываясь на предоставленной информации, получите консультацию юриста и бухгалтера, а также профессионала в области маркетинга.

Наши вебинары, программы, книги и другие курсы, созданные с намерением помочь вам лучше понять ваши врожденные таланты, скрытые сильные стороны и главное – развить стратегическое мышление, чтобы Вы имели способность и возможность все это развить в дело, успешную карьеру, процветающий бизнес и делиться с максимальным количеством людей вашим посланием, одновременно повышая прибыль, поднимая уровень жизни и свободы.

Посетители нашего сайта, пользователи продукции или услуг опираются на свой опыт, здравый рассудок и полностью рассчитывают на свои силы, принимая решение заниматься интернет-бизнесом или любым другим видом предпринимательской деятельности. Вся инфопродукция и информация проходят через оценку обученных лиц независящей экспертизы. Продукцию и информацию, размещенную на нашем веб-ресурсе, следует тщательно проанализировать, оценить, прежде чем будет принято решение заниматься бизнесом.

Ни одна страница на всех наших сайтах не является обещанием или гарантией результата будущих доходов для вас. Мы не предоставляем никаких медицинских, юридических, налоговых или каких-либо других рекомендаций. Мы понимаем свою ответственность и потому считаем, что прозрачность, открытость, честность абсолютно критическими аспектами нашего бизнеса и повышения стандартов нашей работы.

Этот документ говорит о том, что Вы даете свое согласие на то, что компания «SMM Cluster», ее учредитель, а также команда ресурса не несут ответственности за ошибочно принятые Вами решения относительно доходов, доходов, способов ведения бизнеса, продукции компании, предоставляемых услуг или других материалов, размещаемых на этом сайте: текстовой, аудио- и видеоинформации.